กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document
หน้าแรก | ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา "สาธรเกมส์"


ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดนครราชสีมา การกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่ได้ให้เกียรติ อบจ.นครราชสีมา ให้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้
ในการประสานงาน อำนวยความสะดวก
ในการจัดการแข่งขันฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการสนับสนุนบุคลากร
เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับใช้ในการแข่งขัน
โปรแกรมระบบประมวลผลการแข่งขัน


กองทัพภาคที่ 2 (ค่ายสุรนารี) กองบิน 1 (นครราชสีมา) กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3, 4
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3
ให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ
อนุญาตให้ใช้เส้นทางสัญจรจากที่พักไปยังสนามแข่งขัน สถานที่พักนักกีฬา ตลอดจนดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขัน

กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โรงพยาบาลหัวทะเล
ให้ความอนุเคราะห์ในการให้บริการด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
สพม.31
สพป.นม. เขต 1
สพป.นม. เขต 2
สพป.นม. เขต 5
และสถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า
สาขาจอมสุรางค์
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า
นครราชสีมา
สนาม VS Badminton
ให้ความอนุเคราะห์สนามแข่งขันกีฬา และสถานที่พักนักกีฬา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ในการสนับสนุนโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการประมวลผลการแข่งขัน
และการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฯ