ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานชั่วคราว) ชั้น 5 อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา 30000

ช่องทางติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์)

เบอร์โทร 044-257161 (ห้องผู้อำนวยการ)
เบอร์โทร 044-257162, 044-251954 ต่อภายใน

ช่องทางติดต่อ (e-Mail ส่วนงาน)

Social Media/ Website

Website : www.edukoratpao.go.th
Fanpage : facebook สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Youtube : Youtube สํานักการศึกษา อบจ.นม.