จัดตั้งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามมติ ก.จ.จ.นครราชสีมา
ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2547

ครั้งที่ จำนวน วันที่ หมายเหตุ
1 1 29 มกราคม 2550
2 1 6 กันยายน 2550
3 37 2 พฤศจิกายน 2550
4 4 13 ธันวาคม 2550
5 15 8 กุมภาพันธ์ 2551