อบจ.จับมือ ม.ราชภัฏ ทำ MOU ติดอาวุธทางการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เต็มศักยภาพ รร สังกัด อบจ.โคราช


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร เพิ่มศักยภาพครูและบุคคลทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดอบจ.นม. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารข้อมูลสารสนเทศ Big Data และเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีม.ราชภัฏนครราชสีมา พร้อมนายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกฯ, นายวุฒิชัย วงศ์ปัญโญ ปลัดอบจ.นม.,ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครราชสีมา และผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา เป็นพยานในพิธี ที่ โรงแรม ดิ เอ็มพีเรียล โคราช