58 รร. อบจ.โคราช “ร่วมสร้างพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา”


58 รร. อบจ.โคราช “ร่วมสร้างพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา” วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. ดร.ยลดา หวังศุกกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา" ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเซนเตอร์พอยต์โฮเทล เทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ นอกจากนั้นยังมี นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คณะที่ปรึกษาด้านการศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติโครงการดังกล่าว สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย แกนนำพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาจากกลุ่มโรงเรียนทั้ง 6 กลุ่ม จำนวน 18 คน และ ผอ.สถานศึกษา พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 200 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่พัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของ อบจ.นม. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อบจ.นม. ซึ่งในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ร่วมอภิปรายหัวข้อ ทิศทางการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น และ อ.สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ร่วมอภิปรายหัวข้อ เทคนิคการวิเคราะห์ GAP Analysis ส่วนในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมอภิปรายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการทบทวนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/ภาค/จังหวัด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดการศึกษาในบริบทวิถีชีวิตใหม่ การวิเคราะห์ SWOT และตำแหน่งยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของ อบจ.นครราชสีมา ฯลฯ #สร้างคน #พัฒนาคุณภาพการศึกษา #สำนักการศึกษาฯ #อบจ_โคราช