อบจ.นครราชสีมา เร่งเครื่องเต็มที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาต่างประเทศ


20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักช่าง อบจ.นม. นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม. พร้อมด้วย นายอาคม หาญสงคราม ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. ประธานกลุ่ม รร.อบจ.นม. ทั้ง 6 กลุ่ม ผู้แทน ก.จ.จ. และศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาต่างประเทศ จากบริษัทที่มีความพร้อมเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนดังกล่าว จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทริปเปิลจี จำกัด บริษัท โฟซิคซ์ จำกัด ร่วมกับ มศว. สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในครั้งนี้ นายนรเสฎฐ์ กล่าวว่า "อยากให้สถานศึกษาในสังกัด อบจ.นม. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของท่านนายก อบจ.นม. ที่จะสนับสนุนให้มีการเรียนมากกว่า 2 ภาษา"