บทบาทหน้าที่

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม

- บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- จัดทำกิจกรรมอื่น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายอื่นๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

  1. การจัดการศึกษา
  2. การส่งเสริมกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  3. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ