วิสัยทัศน์

"ศึกษาดีมีคุณภาพมาตรฐาน กีฬาเด่น สืบสานวัฒนธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา ตามแนวหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
5. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารที่ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพ
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความเป็นเลิศด้านกีฬา
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน